Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii
* Nagrodą jest voucher uprawniający do dokonania zakupu wycieczki do Meksyku dla 2 osób na portalu www.fly.pl (zgodnie z warunkami opisanymi na voucherze) o wartości 18 000,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 2 000,00 zł.
** Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.
*** Koszt SMS-a to 1,23 zł brutto (1,00 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 24.12.2018 r.

Dziękujemy za udział w loterii!

Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres zakupu promocyjnego w ramach loterii i przyjmowania zgłoszeń 5.11.2018 r.-24.12.2018 r.
{{ error[0] }}
IMIĘ*
NAZWISKO*
ADRES  E-MAIL*
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO*
NUMER PARAGONU*
*Pole obowiązkowe.
 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Hasbro Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000086070, posługująca się numerem REGON: 010899330, NIP: 1180074063.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 022 538 90 00, adresem e-mail kontakt@hasbro.co.uk oraz listownie na adres biura wskazany powyżej.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii Promocyjnej „Złota Loteria Hasbro” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki :
  • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Loterii),
  • Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Loterii),
  • Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2024 r., tj. do dnia przedawnienia zobowiązań podatkowych i upływu okresu archiwizacji danych związanych z Loterią.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnicy posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@zlotaloteria.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 331 09 97 lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.
 6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 7. Jeżeli uznacie Państwo że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii.
 9. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.
 10. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
 11. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem loterii „Złota loteria Hasbro” i akceptuję jego postanowienia.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „Złota loteria Hasbro”.
*Pole obowiązkowe.
Karolina C.
JEŚLI MASZ PYTANIE, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
FORMULARZ KONTAKTOWY
IMIĘ*
NAZWISKO*
NR TELEFONU* (9 CYFR)
E-MAIL*
TREŚĆ ZAPYTANIA*
*Pole obowiązkowe.
i360 SP. Z O.O.
UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 17 LOK. U5
15-084 BIAŁYSTOK
Z DOPISKIEM:
„ZŁOTA LOTERIA HASBRO”
LUB
INFO@ZLOTALOTERIA.PL
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Złota Loteria Hasbro” organizowana przez i360 Sp. z o.o. w okresie od 05.11.2018 r. do 01.02.2019 r. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nr 1001-IOA.4243.64.2018.S.WT z dnia 29.10.2018 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.